SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Knivsta Judoklubb
Policyer

Tävlingar och läger

Tävlingar och läger som finns med i klubbens kalendarium (beslutas av styrelsen senast i början av varje termin) kommer att grupperas i fyra kategorier:

 

- eget tävlingsarrangemang där klubben bjuder på startavgiften. Anmälan måste ske via klubbens Sportadmin alternativt via Smoothcomp (men att judokan då hoppar över betalningsmomentet). Följ separat information från klubben kopplat till tävlingen.

(exempel, Knivsta Judo Cup, klubbens interna bredd- och nybörjartävlingar)

 

B - klubben strävar efter att subventionera stora delar av uppehälle och resa. Beslut tas vid varje tillfälle hur stor omfattning subventionen ska vara. För att medlemmen ska kunna dra nytta av subventionen måste klubben anmäla till arrangemanget. Klubben betalar resekostnader, boendekostnader och uppehälle för utsedd coach (-er). Klubben samordnar all info kring arrangemanget. Anmälan måste ske enligt separat information.

(exempel kan vara en större klubbresa per termin för en bred målgrupp)

 

C - tävling eller läger av större karaktär där klubben betalar en startavgift och/eller del av lägeravgift. Ev dubblering i tävling betalas av judokan själv. För att medlemmen ska kunna dra nytta av fri startavgift måste klubben anmäla till arrangemanget. Klubben betalar resekostnader, boendekostnader och uppehälle för utsedd coach (-er). Klubben samordnar all info kring arrangemanget. Anmälan måste ske enligt separat information. (klubbens styrelse beslutar inför varje termin om något arrangemang är aktuellt.)

 

- klubben betalar ingen startavgift eller lägeravgift och generellt inte några kostnader för boende, resa och uppehälle. Samordning av resa och uppehälle sker på initiativ av föräldrar. Klubben strävar efter att hjälpa till med kostnader för coach/ledare, men beslut tas vid varje tillfälle beroende på klubbens ekonomiska situation. Klubben kan också fatta beslut om att

betala kostnaden för t ex hyra av klassrum. Medlemmen anmäler och betalar allting själv via Smoothcomp eller på annat sätt som arrangemanget förutsätter.

(exempel, Södra Judo Open, Skol-RM, Linde Open, Solnakampen, Gothenburg Judo Open, läger arrangerade av Svenska Judoförbundet eller av andra klubbar, tävlingar utomlands)

 

Utöver ovanstående kan Knivsta Judoklubbs styrelse besluta om andra subventioner av tävlingar, läger och resor.

 

Om medlem inte läst ovan och anmält och betalat på egen hand i Smoothcomp när det inte ska göras så, riskerar att missa möjligheten att få subvention av klubben.  

 

Medlemmar som anmäler sig till tävlingar och läger på egen hand och som inte finns i klubbens kalendarium får står för alla kostnader själv.

 

För att vara aktuell till tävlingar av elitkaraktär (t ex SM, NM och internationella tävlingar) gäller att judokan tränar regelbundet (snitt tre ggr/v) och deltar på tävlingar och läger. Träningsnärvaro (och i viss mån resultat) kommer att ligga till grund för vilka som tas ut till tävlingar som SM, NM och internationella tävlingar. Med träning åsyftas även aktiviteter utanför judomattan (gym, andra idrotter mm). Vid tävlingar är resultat mindre viktigt, prestation och attityd är desto viktigare. Huvudtränaren ansvarar för uttagningen. 

 

Förtydliganden:

Medföljande coach/ledare

Klubben beslutar typ av rese- och boendeform. Kvitton ska redovisas tillsammans med ifylld reseräkning senast 30 dagar efter genomförd resa. Ersättning för matkostnader är max 300 kr/dag. Coachen/ledaren ska vara utsedd av ansvariga i föreningens styrelse.

 

Milersättning

Milersättningen kan endast vara aktuellt i samband med att klubbens styrelse så har beslutat i förväg. Huvudprincip är att det endast är för bilar som är fullbelagda. Om beslut har fattats av styrelsen är det den skattefria bilersättningen (18,50 kronor/mil för inkomståret 2017) som gäller.

 

Klubbkläder

Föreningens färger är blå överdel och svart underdel. Det är styrelsens tydliga uppfattning att tävlingsjudokas och coacher/ledare som är med på tävlingar och representerar klubben bör använda Knivsta JK:s klubbkläder av modell framtagen efter 2019. Det gäller dels vid tävlingar, men också i samband med andra typer av arrangemang. Versioner av klubbkläder som t ex brunt och grått bör inte användas vid sådana arrangemang. Det ska synas att det är Knivsta Judoklubb som judokan och ledaren representerar. Vid tävlingar och resor där klubben i någon form subventionerar kostnad för judokan är det ett krav att använda klubbkläder enligt ovan. Om så ej sker utgår ingen subvention.

 

Judopass

Judopass erbjuds kostnadsfritt till:
1. De som har minst orange bälte och tävlar samt bedöms troligt att de fortsätter att tävla.
2. De som har gått licensgivande tränar- och/eller domarutbildningar.

 

Övrigt

Det förutsätts också för att ovan ska gälla för medlem i klubbens tävlingsgrupp att hen t ex ställer upp som tränare, hjälptränare och/eller funktionär vid klubbens träningar och arrangemang.

 

Om enskild medlem som är minst U18 på egen hand ordnar personlig sponsor för att hålla nere kostnader så kan klubben diskutera möjligheten att ta en del kostnader för den enskilde medlemmen. Sponsorn kan på medlemmens tävlingsdräkt, utifrån Svenska Judoförbundets direktiv och regler, exponera sponsorn.

 

Undantag från ovanstående kan göras men kräver beslut av en majoritet av klubbens styrelse. Enstaka kostnader under 5 000 kr kan beslutas av klubbens ordförande.

 

Arvoden, avgifter, gradering, utbildning 

Arvoden

Tränare som är huvudansvarig för en träningsgrupp har möjlighet att få arvode.

Ansvarig ”huvudtränare” för en grupp:

Tränaren är 18 år eller äldre: 120 kr/tim

Tränaren fyller under året 16 år: 80 kr/tim

Summan inkluderar semesterersättning. Ingen ersättning för ob-tillägg.

 

När tränare vikarierar för en grupp utgår samma arvodering.

 

Vid tränaruppdrag vid läger utbetalas ett arvode per dag istället för per timme.

 

I arvoderingen förutsätts ingå att all hantering av närvaro i Sportadmin sköts av tränaren, att tid avsätts för planering av träningarna, regelbundet deltagande på klubbens tränarforum, hjälpa till vid klubbens egna arrangemang och hjälpa till som coach/ledare vid externa arrangemang (tävlingar/klubbresor osv). Ingen ersättning ges för dessa tillfällen, utan den vanliga arvoderingen för tränarrollen täcker in dessa saker. Däremot kan utöver tränararvode även kostnadsersättning för resor och mat förekomma, se ovan.

 

Individuell lönesättning kan förekomma. Beslut fattas av klubbens styrelserepresentanter.

 

Arvode utgår endast för träningar som är planerade och godkända av ansvariga i klubbens styrelse. Redovisning av timmar sker via Sportadmin. Utbetalning av arvode sker i slutet juni och inför julafton.

 

Hjälptränare som är utsedda och som hjälpt till det gångna året får av klubben i samband med årets slut en uppskattning, det kan t ex vara klubbkläder eller presentkort.

 

Avgifter

Samtliga i föreningen som är aktiva, ledare, tränare eller gör gradering i föreningens namn ska erlägga den årliga medlemsavgiften på 100 kr per person.

 

Träningsavgift erläggs av samtliga som deltar i träningsverksamheten. Nya medlemmar har möjlighet att prova två gånger innan medlemsavgift och träningsavgift ska erläggas.

 

Personer som börjar i träningsverksamheten när mer än 60% av terminen har gått debiteras halva träningsavgiften.

 

Personer från andra klubbar eller tidigare medlemmar som ”gästtränar” kan göra det utan att betala medlems- och träningsavgift. Så snart som träningen blir frekvent (i snitt mer än en gång per månad) kan det bli aktuellt med en engångssumma per träning. Den som ”gästtränar” bör vara medlem och försäkrad i en annan förening.

 

Vilka får reducerad träningsavgift?

Ingen träningsavgift erläggs av huvudtränare och tränare som har en eller flera träningsgrupper per termin. Barn till huvudtränare och tränare erlägger ingen träningsavgift.

 

Ordinarie styrelseledamöter som har barn som deltar i träningsverksamheten eller tränar själv erlägger ingen träningsavgift för dessa eller för sig själv. Suppleanter som har ett tydligt dedikerat ansvarsområde inryms också i det.

 

Gradering

Ingen avgift tas ut för gradering om personen erlagt träningsavgift.

 

Utbildning

Klubben står för samtliga utbildningskostnader inklusive resa och uppehälle under förutsättning att personen i fråga är kvar som tränare eller styrelsemedlem under minst ett års tid. Om så ej blir fallet kommer klubben att debitera personen samtliga kostnader. 

 

Belastningsregister

Enligt RF:s riktlinjer ska samtliga ledare och tränare i föreningen som är äldre än 15 år lämna utdrag ur belastningsregistret. Rutin för hantering av detta sker i separat information. De som inte har lämnat ett utdrag från belastningsregistret får inte ta uppdrag i föreningen. Uppdatering ska ske en gång per år.

 

Alkohol- och drogpolicy

  • Medlemmar och ledare i Knivsta Judoklubb (nedan KJK), och andra ungdomar och ledare som agerar för och med KJK, får inte ta droger i samband med och under träning, tävling, läger, eller annan sammankomst under KJK:s ledning eller med KJK som deltagande klubb.
  • Medlemmar och ledare i KJK, och andra ungdomar och ledare som agerar för och med KJK, får inte dricka alkoholhaltiga drycker i samband med och under träning, tävling, läger, eller annan sammankomst under KJK ledning eller med KJK som deltagande klubb.
  • KJK kommer att överväga disciplinära åtgärder mot medlem som uppträder påverkad av droger/alkohol under träning, tävling, läger, eller annan sammankomst under KJK ledning.
  • KJK kommer att skicka hem medlem som uppträder påverkad av droger/alkohol under träning, tävling, läger, eller annan sammankomst under KJK ledning eller med KJK som deltagande klubb på annan ort. Disciplinära åtgärder kommer dessutom att övervägas.
  • KJK tillåter inte att våra ungdomar under 15 år brukar energidryck under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger, utbildning och resor.

Definitioner:

Droger innefattar alla förbjudna narkotiska preparat och förbjudna dopingpreparat. • Alkoholhaltiga drycker innefattar alla drycker som innehåller mer än 1,8 viktprocent alkohol.

 

Energidryck är en läskedryck som oftast innehåller tillsatser av uppiggande preparat såsom koffein och taurin.

 

Policy beslutad av styrelsen november 2022, kompletterad augusti 2023 med stycket om SM och internationella tävlingar. Reviderad 5 december.

Policy giltig till dess att styrelsen fattat ett annat beslut